info@gspmarketing.pl
042 632 29 25
wybierz producenta
wybierz grupę produktów
przedział znaczkowy
od do
nazwa/kod nagrody

Nowe nagrody
Promocja
Małe AGD
Duże AGD
Produkty RTV
Prod. foto/video
Komputery
Prod. biurowe
Zdrowie i higiena
Zegarki
Biżuteria
Zabawki i gry
Książki
Turystyka
Kosmetyki
Narzędzia
Walizki i torby
Galanteria skórzana
Lornetki i lunety
Sport
Sprzęt ogrodowy
Art. wędkarskie
Telefony
i akcesoria GSM
Dla niemowląt
Różne
Strona głównaRegulaminCzesto zadawane pytaniaNasi partnerzyNagrody na zyczenieO nas

Moje konto

Aktualny regulamin programu “Milowe Zakupy”
(ostatnia aktualizacja: 25 maj 2018)

Przekierowanie do regulaminu obowiązującego przed aktualizacją.
 1. Celem programu jest dostarczenie konsumentom możliwości uzyskania cennych nagród w wyniku robienia zakupów w punktach oznaczonych znakiem programu “Milowe Zakupy” oraz/lub kupowania wskazanych produktów.
 2. Organizatorem programu jest firma
  GSP sp. z o.o.,
  ul. Janosika 135,
  92–108 Łódź,
  tel. 042 632 29 25,
  dalej nazywana GSP.
 3. Uczestnikami programu “Milowe Zakupy” uprawnionymi do otrzymania nagród mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne.
 4. Uczestnicy programu “Milowe Zakupy” dokonując zakupów w oznaczonych punktach oraz/lub kupując wskazane produkty uzyskują znaczki za wydanie określonej kwoty pieniędzy lub zakup wskazanego produktu.
 5. O warunkach uzyskania znaczków, w szczególności o wysokości kwoty, za którą jest przyznany znaczek (punkt 4 niniejszego regulaminu) decyduje firma wynagradzająca klientów za dokonywane zakupy. GSP nie bierze w tym zakresie odpowiedzialności.
 6. Znaczki mogą mieć formę papierową lub elektroniczną.
 7. Gromadzenie znaczków papierowych ułatwia przygotowana specjalnie książeczka, dostępna w punktach uczestniczących w programie. Znaczki mogą być gromadzone w dowolnej ilości książeczek.
 8. Gromadzenie znaczków elektronicznych odbywa się na indywidualnych, internetowych kontach klientów.
 9. Znaczki elektroniczne mogą być zbierane w następujący sposób:
  • przy pomocy kart magnetycznych w punktach uczestniczących w programie poprzez przesunięcie karty przez czytnik po dokonanej transakcji
  • przez dodanie na określone konta internetowe znaczków według regulaminu ustalonego przez firmę wynagradzającą klientów
  • przez wprowadzanie na konta internetowe unikalnych kodów dołączonych do określonych produktów.
 10. Aktualizacja konta internetowego odbywa się natychmiast w przypadku wprowadzania unikalnych kodów dołączonych do produktów lub bezpośredniego dodawania znaczków do kont klientów lub w ciągu 24 godzin od dokonanej transakcji przy użyciu kart magnetycznych.
 11. Po zebraniu odpowiedniej ilości znaczków można je wymienić na produkty z katalogu, który jest udostępniony w wersji papierowej w punktach uczestniczących w programie lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.milowezakupy.pl
 12. W katalogu przedstawiona jest również wartość znaczkowa każdego produktu.
 13. Wersja papierowa katalogu zawiera tylko wybraną część produktów. Pełny wybór nagród znajduje się na stronie internetowej www.milowezakupy.pl
 14. Znaczki nie mogą być wymieniane na gotówkę.
 15. Realizacja nagród w przypadku znaczków papierowych następuje w punkcie, w którym klient dokonuje zakupów. W takim przypadku klient powinien upoważnić na piśmie punkt sprzedaży (formularz znajduje się w książeczce do zbierania znaczków) do odbioru nagrody od GSP w jego imieniu. Punkt sprzedaży przekazuje GSP książeczkę wraz z upoważnieniem do odbioru nagrody, a po jej otrzymaniu GSP dostarcza nagrodę do punktu sprzedaży celem jej odbioru przez klienta.
 16. Realizacja nagród w przypadku znaczków elektronicznych następuje przez złożenie zamówienia na stronie internetowej www.milowezakupy.pl. Wysyłka nagrody odbywa się na wskazany w zamówieniu adres.
 17. Dostawa nagród jest bezpłatna. GSP podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Polski.
 18. Nagroda jest dostarczona do klienta w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania zamówienia, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji.
 19. Ewentualny podatek lub opłaty skarbowe związane z uzyskaniem nagrody za znaczki ciążą na uczestnikach programu.
 20. Wszystkie nagrody są oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu z katalogu z przyczyn niezależnych od organizatora, GSP zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi innego produktu o podobnych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu.
 21. Wszelkie modyfikacje lub rezygnacja ze złożonego wcześniej zamówienia na realizację nagród nie są możliwe.
 22. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta.
 23. Zestaw nagród programu będzie ulegał rozszerzaniu. W chwili pojawienia się nowego katalogu, poprzedni katalog traci ważność, z tym że GSP dołoży wszelkich starań, aby w nowym katalogu znalazła się cała oferta produktowa z poprzednich katalogów.
 24. GSP zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania programu “Milowe Zakupy”. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronach internetowych programu pod adresem: www.milowezakupy.pl
 25. Czas trwania programu “Milowe Zakupy” jest nieograniczony. Przez zakończenie programu rozumie się także zaprzestanie uczestnictwa w programie przez punkt , w którym klient dokonuje zakupów o czym punkt ten jest zobowiązany poinformować klienta . W takim przypadku nagrody są realizowane w okresie 30 dni od wycofania się punktu sprzedaży z uczestnictwa w programie. GSP zastrzega sobie prawo zakończenia programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.milowezakupy.pl. Znaczki zebrane przez uczestników w trakcie trwania programu a nie wymienione na nagrody przed zakończeniem tracą ważność.
 26. Organizatorzy nie będą realizować nagród dla zgłoszeń wypełnionych nieczytelnie, niekompletnie lub niepodpisanych przez klienta.
 27. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do autentyczności przesłanych do GSP papierowych znaczków, GSP zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 28. Od dn. 28.02.2013 nie dokonujemy wymiany znaczków elektronicznych na papierowe.
 29. UWAGA! Od dn. 17.04.2018 nie dokonujemy wymiany znaczków papierowych na elektroniczne.
 30. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem portalu z nagrodami jest: GSP Sp. z o.o., ul. Janosika 135, 92-108 Łódź o numerze krs: 0000157042 dalej nazywana GSP.
 31. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych i innych krajowych aktów prawa wewnętrznego.
 32. Dane osobowe Klienta zbierane przez GSP za pośrednictwem portalu z nagrodami zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy wydania nagrody a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w innych celach - w zakresie adekwatnym do celu ich pozyskiwania. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Ma on również prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia wydania nagrody skutkuje odmową zawarcia tej umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy wydania nagrody są także każdorazowo weryfikowane na stronie internetowej portalu z nagrodami.
 33. Dane osobowe Klientów Administrator przetwarza w zakresie adekwatnym do celu ich pozyskiwania, z zachowaniem warunków określonych ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 34. Dane osobowe Klientów będą udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa a także przekazywane podmiotom świadczącym usługi dostawy nagród.
 35. Administrator korzysta z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy odwiedzin i sposobu użytkowania portalu z nagrodami przez klientów. Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia Klienta do Google Analytics z wykorzystaniem plików Cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc. I jej zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 36. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działa powyższa usługa, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 37. W przypadku Klienta, którego w portalu z nagrodami dostawa odbywa się przez kuriera, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Na dzień obecny jest to: InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków o numerze krs: 0000536554.
 38. Sposób zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem: Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu/numeru karty i hasła. Certyfikat SSL.
Strona główna | Regulamin | Często zadawane pytania | Milowe Zakupy + | Nagrody na życzenie | O nas