info@gspmarketing.pl
042 632 29 25
wybierz producenta
wybierz grupę produktów
przedział znaczkowy
od do
nazwa/kod nagrody

Nowe nagrody
Promocja
Małe AGD
Duże AGD
Produkty RTV
Prod. foto/video
Komputery
Prod. biurowe
Zdrowie i higiena
Zegarki
Biżuteria
Zabawki i gry
Książki
Kosmetyki
Narzędzia
Walizki i torby
Galanteria skórzana
Lornetki i lunety
Sport
Sprzęt ogrodowy
Art. wędkarskie
Telefony
i akcesoria GSM
Dla niemowląt
Różne
Strona głównaRegulaminCzesto zadawane pytaniaNasi partnerzyO nas
Login 
Rejestracja konta
Hasło lub kod spod zdrapki 
Nie pamiętam hasła
`

Karta uczestnika i mini katalog nagród

Kliknij w obrazek by zobaczyć szczegóły

Regulamin Programu Lojalnościowego MILOWE ZAKUPY PLUS

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez GSP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
Programie Lojalnościowym. Regulamin zawiera warunki uczestnic-twa w Programie,
które Uczestnik akceptuje z chwilą przystąpienia do Programu.

 1. Definicje:

  1. Organizator - oznacza podmiot organizujący Program, którym jest GSP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
  2. Partner - podmiot gospodarczy, który podpisał z GSP oraz Kolporter umowę na obsługę programu lojalnościowego.
  3. Regulamin programu - oznacza niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego, który definiuje warunki udziału w Programie Lojalnościowym, w szczególności zasady wydawania Punktów oraz zasady wymiany Punktów na nagrody.
  4. Program - oznacza program lojalnościowy organizowany przez GSP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
  5. Punkty oznaczają naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) za wydaną kwotę wskazaną w punkcie 5.c niniejszego regulaminu.
  6. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, która przystąpiła do Programu.
  7. Przystąpienie do Programu - otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu na jego wniosek w celu gromadzenia Punktów na zasadach określonych Regulaminem.
  8. Karta - oznacza kartę wydawaną Uczestnikowi przez Partnera zgodnie z Regulami-nem, identyfikowaną przez numer umieszczony na Karcie, przeznaczoną do gromadzenia Punktów naliczanych na Konto Uczestnika w ramach Programu.
  9. Konto(a) - uczestnika oznacza konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Do Konta Uczestnika przypisana jest Karta wydana Uczestnikowi.
  10. Kolporter - podmiot współpracujący z Organizatorem programu oraz z Partnerem, w zakresie udostępnienia infrastruktury technicznej służącej do obsługi Programu lojalnościowego oraz Kart Uczestników programu.
  11. Stan konta - oznacza aktualną liczbę punktów naliczonych Uczestnikowi na danym Koncie Uczestnika. Sprawdzenie stanu punktów odbywa się na prośbę uczestnika w punkcie lub na stronie www.milowezakupy.pl
  12. Nagroda - oznacza nagrodę, którą uczestnik zamówi na stronie www.milowezakupy.pl. Nagroda wydawana jest Uczestnikowi w zamian za zgromadzone Punkty w ilości wskazanej przez Organizatora.

 2. Postanowienia ogólne:

  1. Celem Programu jest nagradzanie Klientów systematycznie dokonujących zakupów lub korzystających z usług u Partnerów GSP, którzy podpisali umowę na dostarczenie i obsługę programu MILOWE ZAKUPY PLUS, w punktach sprzedaży oznaczonych znakiem programu Milowe Zakupy Plus.
  2. Program ma charakter otwarty. Oznacza to, że Uczestnik może zbierać punkty u wszystkich partnerów uczestniczących w programie.
  3. Każdy z Partnerów posiada uprawnienia do wydawania punktów.
  4. Niniejszy Regulamin, zmiany do niniejszego Regulaminu i inne materiały określające Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, jak również informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będą dostępne na stronie internetowej programu oraz w ogłoszeniach dostępnych u Partnerów biorących udział w Programie Lojalnościowym.

 3. Warunki przystąpienia do programu:

  1. Warunkiem przystąpienia jest otrzymanie karty uczestnika Milowe Zakupy Plus, oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
  2. Uczestnikiem Programu Milowe Zakupy Plus uprawnionym do otrzymania nagród może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Uczestnik może przystąpić do udziału w Programie w dowolnym momencie jego trwania.

 4. Karta Uczestnika

  1. Karta Uczestnika służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu.
  2. Karta jest ważna do odwołania, przez cały okres trwania Programu.
  3. Wydana Uczestnikowi Karta nie jest zbywalna, nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.
  4. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty. Kartą może się posługiwać każdy uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domnie-mywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do korzystania z Karty.

 5. Gromadzenie Punktów

  1. Partner przyznaje Punkty Uczestnikowi za dokonywanie zakupów lub korzystanie z usług w punkcie Partnera.
  2. Partner ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi są objęte Programem.
  3. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika za dokonywanie zakupów w sklepach Partnera. Informację o wartości zakupów za jaką przyznawany jest 1 punkt podaje Partner w punkcie sprzedaży.
  4. Warunkiem przyznania Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty Programu osobie obsługującej program w punkcie przed zainicjowaniem transakcji. Niespełnienie tego wymogu powoduje nienaliczenie Punktów.
  5. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
  6. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o stanie swojego Konta Uczestnika. Informację taką Uczestnik może uzyskać od Partnera po okazaniu kart lojalnościowej lub na stronie www.milowezakupy.pl

 6. Nagrody

  1. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach wykorzystywanych na potrzeby programu lojalnościowego przez Organizatora, wskazują wyłącznie rodzaj Nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo uaktualniania, w każdym czasie oferowanych Nagród, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych, czasowego wstrzymania wydania Nagród, zmiany rodzajów i wartości punktowych Nagród, w szczególności w celu zapewnienia atrakcyjności Programu, jak również z przyczyn techniczno-organizacyjno-kosztowych niezależnych od Organizatora. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie przez Organizatora.

 7. Wymiana punktów na nagrody

  1. Warunkiem zamówienia nagrody jest rejestracja uczestnika na stronie internetowej www.milowezakupy.pl. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, obejmującego dane osobowe Uczestnika.
  2. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów można je wymienić na nagrody z katalogu, który jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.milowezakupy.pl lub w wersji papierowej w postaci mini katalogu dostępnego u Partnerów, przy czym Organizator zastrzega, że wersja papierowa mini katalogu zawiera tylko wybraną część nagród. Pełny wybór nagród znajduje się na stronie internetowej www.milowezakupy.pl.
  3. Uczestnik zamawia nagrodę przez stronę internetową www.milowezakupy.pl. Wszelkie modyfikacje lub rezygnacja ze złożonego wcześniej zamówienia na realizację nagród nie są możliwe. Termin realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 30 dni, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji.
  4. Nagrody będą oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu z katalogu z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania Uczestnikowi innego produktu o podobnych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu.
  5. Nagroda może być odebrana przez Uczestnika w punkcie w którym otrzymał kartę lub zrealizowana na adres wskazany przez Uczestnika, warunki wydawania uczestnikom nagród są określane przez Partnerów indywidualnie. Dostawa nagród jest realizowana jedynie na terytorium Polski i jest bezpłatna.
  6. Realizacja uprawnień wynikająca ze zgromadzonych Punktów możliwa jest jedynie z wykorzystaniem Karty.
  7. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, o ile zgromadził on wystarczającą liczbę Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody.
  8. Punkty zgromadzone na koncie Uczestnika mogą być wymienione przez Uczestnika wyłącznie na Nagrody oferowane przez Organizatora.
  9. Z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi, liczba Punktów odpowiadająca pobranej Nagrodzie, Zostanie automatycznie odjęta ze stanu Konta Uczestnika.
  10. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
  11. Ewentualny podatek lub opłaty skarbowe związane z uzyskaniem nagrody ciążą na Uczestnikach programu, który odebrał nagrodę.

 8. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące udziału w programie lojalnościowym będą przyjmowane bezpośrednio przez Organizatora lub za pośrednictwem Partnerów.
  2. Reklamacje związane z wadami produktów - produkty posiadające kartę gwaran-cyjną producenta powinny być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta. Ich wykaz dostępny jest na karcie gwarancyjnej bądź na stronach internetowych producentów.
  3. Klient ma możliwość odesłania reklamowanego produktu na swój koszt do organizatora.
  4. Organizator ma 45 dni na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt jest odsyłany do klienta na koszt Organizatora.

 9. Zakończenie programu

  1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia programu w każdym czasie po upływie 180 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.milowezakupy.pl. Punkty zebrane przez uczestników w trakcie trwania programu, a nie wymienione na nagrody przed zakończeniem tracą ważność.
  3. W przypadku zakończenia programu lojalnościowego u Partnera wydane Uczestnikom punkty mogą zostać wykorzystane przez 30 dni od dnia zakończenia współpracy Organizatora z Partnerem. Partner jest zobowiązany poinformować Uczestnika o dacie zakończenia udziału Partnera w programie oraz nie naliczać dalszych punktów za dokonywanie zakupów z wykorzystaniem wydanej Uczestnikowi karty od chwili zakończenia współpracy z Organizatorem. Za zaniechanie tego obowiązku wobec Uczestników odpowiada Partner . Za zakończenie programu lojalnościowego u Partnera uważa się również zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez Partnera. Wszelkich informacji dotyczące możliwości wykorzystania punktów przez Uczestników udziela Partner.

 10. Postanowienia końcowe

  1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym czasie.
  2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdo-razowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzonych do Regulaminu poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych programu pod adresem: www.milowezakupy.pl. lub u Partnerów.
  3. Wszelkie zmiany w regulaminie będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronach internetowych programu pod adresem: www.milowezakupy.pl.
  4. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
  5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  6. Regulamin jest dostępny na stronie www.milowezakupy.pl.
Strona główna | Regulamin | Często zadawane pytania | Milowe Zakupy + | O nas